Lietuvos negalės tyrėjų asociacijos
Į S T A T A I

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos negalės tyrėjų asociacija (toliau vadinama - Asociacija) yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų savanoriška Asociacija, vienijanti mokslininkus ir kitus tyrėjus kaip fizinius asmenis ir (ar) jų organizacijas, įsteigta vadovaujantis Asociacijos steigimo sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.
1.2. Asociacija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
1.3. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
1.5. Asociacijos buveinė: M. Valančiaus g. 2-24, Šiauliai LT-76334, Lietuva.
1.6. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.
1.7. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti Asociacijos buveinėje. Taip pat ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

2.1. Vykdyti įstatuose numatytą ir įstatymų ar kitų teisės aktų nedraudžiamą veiklą, atstovaujant ir ginant Asociacijos narių interesus, kuriant organizacinę struktūrą, kuri leistų Asociacijos nariams dinamiškai reaguoti į pokyčius mokslo pasaulyje.
2.2. Skatinti lygių galimybių principų ir antidiskriminacinių nuostatų įgyvendinimą visuomenėje.
2.3. Telkti bendriems tyrimams tyrėjus ir mokslininkus, atliekančius tyrimus negalės, įgalinimo, socialinės atskirties ir socialinio dalyvavimo srityse.
2.4. Skatinti tyrėjų ir mokslininkų bendradarbiavimą atliekant tarpdisciplininius bei kitus socialinius tyrimus.
2.5. Skatinti tyrėjus bendradarbiauti su verslo, pramonės bei paramos neįgaliesiems sektoriais ir kitomis institucijomis.
2.6. Vykdyti tyrimus, mokslo ir kitus projektus.
2.7. Vykdyti tyrimų kokybės savikontrolės funkcijas, siekiant užtikrinti tyrimų rezultatų pagrįstumą ir pritaikomumą teorijoje ir praktikoje.
2.8. Taikant pažangiausias metodologijas ir tyrimų metodus, kurti inovacijas, naujus intelektualinės veiklos produktus.
2.9. Inicijuoti ir vykdyti mokslo populiarinimo, inovacijų sklaidos, socialinės partnerystės projektus.
2.10. Skleisti aktualiausias, su Asociacijos tikslais susijusias žinias, tyrimų rezultatus bei inovacijas:
2. 10.1. leidžiant akademinius, mokslo populiarinimo ir kitus leidinius;
2. 10.2. organizuojant ir koordinuojant šalies ir tarptautinius mokslinius renginius (seminarus, konferencijas, forumus ir kt.);
2. 10.3. viešinant tyrimų rezultatus ir kitą, su Asociacijos interesų sritimis, susijusią informaciją per žiniasklaidos priemones;
2. 10.4. kuriant viešojo pobūdžio informacinius portalus ir jų vidines duomenų bazes, palaikant jų informacinį turinį, kuriant virtualią komunikavimo erdvę;
2.11. Tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetencijas, įgyvendinant kompetencijos ugdymo programas, organizuojant seminarus.
2.12. Skatinti tyrėjų mobilumą.
2.13. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis.
2.14. Palaikyti ryšius su kitomis regioninėmis ir šakinėmis asociacijomis, socialiniais partneriais, valdžios institucijomis, sprendžiant aktualias socialines, švietimo problemas.
2.15. Teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamas konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje;
2.16. Informuoti Asociacijos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ir jų pakeitimų projektus, kurie galėtų turėti įtakos Asociacijos ar jos narių veiklai.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
3.2. Asociacija gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
3.3. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą Asociacija gali:
3.3.1. turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
3.3.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;
3.3.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
3.3.4. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
3.3.5. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, vykdyti mainus;
3.3.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;
3.3.7. turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvoje įregistruoti fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys mokslo sektoriuje arba kitose, su Asociacijos veiklos sritimis susijusiose, institucijose. Asmenys iš užsienio šalių Asociacijos veikloje gali dalyvauti garbės nario teisėmis.
4.2. Priėmimas į Asociaciją, išstojimas ir pašalinimas įforminami Prezidiumo sprendimu.
4.3. Narystės Asociacijoje pradžia laikoma Prezidiumo sprendimo apie priėmimą į Asociaciją diena.
4.4. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydį bei nario mokesčių mokėjimo periodiškumą nustato Visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinama Visuotinio narių susirinkimo protokolu.
4.5. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti visi Asociacijos nariai.
4.6. Asociacijos nariai už nustatytų nario mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą Asociacijos veikloje ar veiklą, priešišką Asociacijos tikslams, gali būti pašalinti iš Asociacijos.
4.7. Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, kitų fizinio/juridinio asmens teisių.
4.8. Asociacijos narys turi teisę:
4.8.1.dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime;
4.8.2 rinkti ir būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
4.8.3. gauti pažymėjimą, liudijantį jo narystę Asociacijoje;
4.8.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir bendra infrastruktūra;
4.8.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
4.8.6. bet kada išstoti iš Asociacijos;
4.8.7. turėti kitas teisės aktais bei šiais įstatais nustatytas teises.
4.9. Asociacijos nario pareigos:
4.9.1. laikytis Asociacijos įstatų;
4.9.2. reguliariai mokėti nario mokestį;
4.9.3. dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;
4.9.4. teikti Asociacijai pasiūlymus bendrų problemų sprendimui;
4.9.5. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų Asociacijos tikslams.

5. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Naujų narių priėmimas:
5.1.1.Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Prezidentui rašytinį prašymą.
5.1.2. Prezidentas, gavęs prašymą, apie tai informuoja Prezidiumą ir pateikia šį prašymą ir užpildytą nustatytos formos Asociacijos nario anketą svarstymui artimiausiame Prezidiumo posėdyje.
5.1.3. Nauji nariai priimami Prezidiumo sprendimu, kai 2/3 Prezidiumo narių balsuoja už naujo nario priėmimą. Naujų narių priėmimą gali vykdyti ir Asociacijos filialai ir (ar) atstovybės.
5.1.4. Naujam nariui pageidaujant, išduodamas pažymėjimas, liudijantis jo narystę Asociacijoje.
5.2. Narių išstojimas:
5.2.1. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikęs prašymą Prezidiumui bei atsiskaitęs Asociacijai už savo veiklą, jei jam buvo pavesta eiti pareigas Asociacijos valdymo organuose, atlikti Revizijos komisijos nario ar kitas funkcijas. Kartu su prašymu grąžinamas ir Asociacijos nario pažymėjimas (jei buvo išduotas).
5.2.2. Asociacijos narys netenka Asociacijos nario teisių nuo prašymo išstoti iš Asociacijos pateikimo Prezidiumui dienos.
5.2.3. Narystė Asociacijoje taip pat baigiasi likvidavus ar reorganizavus juridinį asmenį ar likvidavus Asociaciją.
5.3. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma. Siūlymą pašalinti Asociacijos narį gali teikti Prezidiumas, Prezidentas, jeigu narys:
5.3.1. sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų;
5.3.2. be pateisinamos priežasties nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 90 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;
5.3.3. sistemingai vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą.
5.4. Iš Asociacijos pašalintiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

6. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ DYDIS, JŲ NUSTATYMO TVARKA

6.1. Stojamieji Asociacijos narių įnašai nustatomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
6.2. Stojamieji įnašai perduodami Asociacijai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Prezidiumo sprendimo dėl naujo nario priėmimo. Laiku neįnešus stojamųjų įnašų, kandidatas praranda teisę tapti Asociacijos nariu, tačiau tai neužkerta kelio jam ateityje teikti prašymą tapti Asociacijos nariu.
6.3. Asociacijos nario mokesčius sudaro metinis nario mokestis ir tiksliniai nario mokesčiai. Asociacijos nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

7. ASOCIACIJOS ORGANAI

7.1 Asociacijos valdymo organai:
7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
7.1.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Prezidiumas.
7.2. Kiti valdymo organai Asociacijoje nesudaromi.
7.3. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas.
7.4. Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime.
7.5. Asociacijos narį – juridinį asmenį – Visuotiniame narių susirinkime atstovauja deleguoti atstovai. Deleguotų atstovų skaičius priklauso nuo Asociacijos nario – juridinio asmens - dydžio t. y. nuo narių skaičiaus. Deleguotų atstovų kvotą nustato Prezidiumas.
7.6. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:
7.6.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
7.6.2. nustatyti pagrindinius Asociacijos tikslus;
7.6.3. rinkti 3 metų kadencijai Prezidiumo narius ir juos atšaukti;
7.6.4. rinkti 2 metų kadencijai Prezidentą ir jį atšaukti. Prezidento kadencijų skaičius neribojamas;
7.6.5. rinkti 3 metų kadencijai Revizijos komisiją;
7.6.6. nustatyti Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
7.6.7. tvirtinti Prezidiumo ir Revizijos komisijos darbo ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;
7.6.8. reorganizuoti ir likviduoti Asociaciją.
7.7. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pareikalavus ne mažiau 1/2 Asociacijos narių, Prezidiumo sprendimu arba Revizijos komisijos reikalavimu.
7.8.Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas išsiunčiant kvietimus su darbotvarke kiekvienam nariui elektroniniu paštu, faksograma arba pranešant telefonu likus iki Visuotinio narių susirinkimo ne mažiau kaip 7 dienoms.
7.9. Visuotinis narių surinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys – juridinis asmuo - turi vieną balsą nepriklausomai nuo deleguotų atstovų skaičiaus.
7.10. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, prieš 7 dienas įspėjus narius raštiškai, elektroniniu paštu arba faksograma, ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
7.11. Kolegialus valdymo organas – Prezidiumas. Prezidiumą sudaro 7 Asociacijos narių pasiūlyti fiziniai asmenys, įskaitant Prezidentą. Prezidiumui vadovauja Prezidentas.
7.12. Prezidiumo funkcijos ir įgaliojimai:
7.12.1. vykdo Visuotinio narių susirinkimo pavedimus;
7.12.2. Prezidento teikimu iš Prezidiumo narių tarpo renka du Viceprezidentus;
7.12.3. parengia ir tvirtina Asociacijos darbo reglamentą, veiklos programą;
7.12.4. priima sprendimus, susijusius su Asociacijos veiklos tikslais ir jų įgyvendinimu;
7.12.5. priima naujus Asociacijos narius ir sprendžia dėl narių išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos klausimus;
7.12.6. priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų įstatus;
7.12.7. sprendžia Asociacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;
7.11.8. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas;
7.13. Prezidiumo posėdžiuose pirmininkauja Prezidentas arba jo pavedimu – Viceprezidentas.
7.14. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Prezidiumo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Prezidiumo narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento arba, Prezidentui nedalyvaujant susirinkime, jo pavedimu pirmininkaujančio susirinkimui Viceprezidento balsas.
7.15. Prezidento funkcijos ir įgaliojimai:
7.15.1. vadovauja Prezidiumo darbui;
7.15.2. tvirtina Prezidiumo sprendimus;
7.15.3. pasirašo bendradarbiavimo sutartis, memorandumus, sveikinimus, padėkas;
7.15.4. vadovauja Asociacijos delegacijoms;
7.15.5. atstovauja Asociaciją oficialiuose renginiuose;
7.15.6.suteikia įgaliojimus Prezidiumo, Asociacijos nariams veikti Asociacijos vardu;
7.15.7. analizuoja, aprobuoja ir pateikia svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui medžiagą apie Asociacijos finansinių išteklių naudojimą, metinę finansinę atskaitomybę, materialinių vertybių apskaitos duomenis, bei kitas ataskaitas apie Asociacijos veiklą;
7.15.8. leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;
7.15.9. šaukia Visuotinį narių susirinkimą;
7.15.10. pateikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
7.15.11. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;
7.15.12. vykdo kitas funkcijas, kurios šiuose įstatuose ir teisės aktuose nėra priskirtos kitų Asociacijos organų kompetencijai.

8. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

8.1. Asociacijos veiklos kontrolę bei priežiūrą atlieka Prezidiumas šių įstatų nustatytos kompetencijos ribose.
8.2. Prezidentas ir Prezidiumas ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. pateikia Visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Asociacija turi sudaryti sąlygas kiekvienam nariui Asociacijos buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Kiekvieno Asociacijos nario reikalavimu ši ataskaita turi būti pateikiama elektroniniu paštu, faksograma ar telefonu.
8.3. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
8.3.1. informacija apie Asociacijos veiklą, įgyvendinant jos nustatytus veiklos tikslus;
8.3.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
8.3.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
8.3.5. kita informacija, pareikalauta Visuotiniame narių susirinkime.
8.4. Lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę atlieka Revizijos komisija. Revizijos komisija privalo periodiškai tikrinti Asociacijos ūkinę finansinę veiklą. Revizijos komisiją iš 3 narių renka Visuotinis narių susirinkimas trejų metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariu negali būti renkamas Prezidiumo narys.
8.5. Revizijos komisija kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Ji privalo:
8.5.1. tikrinti Asociacijos metinę ūkinę finansinę atskaitomybę ir kitus ūkinės finansinės veiklos dokumentus;
8.5.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Prezidiumo pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.5.3. apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus pranešti artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Prezidiumo posėdyje;
8.5.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
8.6. Prezidentas privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
8.7. Revizijos komisija įstatymų numatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
8.8. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.
8.9. Revizijos komisija Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą tikrina ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

9. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

9.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Prezidiumas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, Visuotinio narių susirinkimo ar Prezidiumo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio narių susirinkimo ar Prezidiumo sprendimai, narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Prezidiumas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja.
9.2. Įgyvendinant šių įstatų 9.1. punktą, Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.
9.3. Su Asociacijos veikla susijusi vieša informacija skelbiama bent vienoje masinio informavimo priemonėje ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki skelbime ar pranešime nurodyto įvykio dienos.
9.4. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Prezidento vardu raštišką prašymą, turi teisę Asociacijos buveinėje susipažinti su vieša informacija apie Asociacijos veiklą.
9.5. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą Asociacijos nariams ir kitiems asmenims atsakingas Prezidiumas.

10. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

10.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti įstaigos pavadinimas ir atitinkamai žodis „filialas" arba „atstovybė". Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
10.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Prezidiumas.
10.3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis Asociacijos įstatuose numatyta veikla, sudarantis sutartis bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu subsidiariai.
10.4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.
10.5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas, sudarydamas sandorius, viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Asociacijos atsakomybės už šiuos sandorius.

11. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS

11.1. Asociacija gali būti reorganizuota Visuotinio narių surinkimo sprendimu.
11.2. Reorganizuojant Asociaciją (skaidant į kelias ar jungiant su kita asociacija) turtą įvertina Revizijos komisija, kuris savo išvadas raštu pateikia iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą.
11.3. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos, teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato Visuotinis narių surinkimas.

12. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS

12.1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
12.1.1 Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;
12.1.2. kai lieka mažiau kaip 3 nariai;
12.1.3. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
12.2. Likviduojant Asociaciją, likvidatorių skiria ir jo įgaliojimus nustato Visuotinis narių susirinkimas, jei likvidavimo pagrindas yra jo sprendimas, ar institucija, kurios iniciatyva teismas priėmė sprendimą likviduoti Asociaciją. Asmenys, paskyrę likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.
12.3. Paskyrus likvidatorių, buvę Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų.
12.4. Apie Asociacijos likvidavimą, reorganizavimą ir kitus esminius įvykius Prezidiumas skelbia bent vienoje masinio informavimo priemonėje.
12.5. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami įstatymu nustatyta tvarka arba panašia veikla užsiimantiems kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

13. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR TURTAS

13.1. Asociacijos lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais būdais.
13.2. Už Asociacijos lėšų ir jos turto kaupimą bei naudojimą, taip pat už Asociacijos turto valdymą ir disponavimą juo atsakingas Prezidiumas.
13.3. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.
13.4. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

14. ASOCIACIJOS ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo Asociacija vadovaujasi savo veikloje. Asociacijos įregistruotų įstatų originalas yra saugomas Asociacijoje, o įstatų kopijos yra perduodamos Asociacijos nariams.
14.2. Asociacijos įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima Visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
14.3. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Prezidentas arba Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
14.4. Asociacijos įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).
14.5. Sprendžiant Asociacijos veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, taikomos steigimo sutarties, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com